Daň z přidané hodnoty patří k nepřímím daním, někdy se jí také říká daň ze spotřeby. Plátci DPH musí jednou měsíčně nebo čtvrtletně podat daňové přiznání, kde provede vyúčtování DPH za dané období.

Kdo je plátce DPH

Zákon říká:

§ 6

(1) Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1000000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

(2) Osoba povinná k dani uvedená v odstavci 1 je plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve.

… 

 

Plátcem DPH se tedy stává ta fyzická nebo právnická osoba, jejíž obrat za předcházejících 12 kalendářních měsíců přesáhne částku 1 milión Kč.

Ročním obratem jsou pak myšleny příjmy a výnosy za uskutečněná plnění bez těch plnění, která jsou osvobozeny od daně, na základě čehož nevznikl nárok na daňový odpočet.

To je hlavní vstupní kritérium. Plátcem DPH se podnikatel může stát i dobrovolně. Další možnosti a povinnosti upravuje: Zákon č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, včetně jeho pozdějších novel. Odkaz na zákon je zde >.

Kdy platit DPH

Do 25. dne po skončení zdaňovacího období

Termín platby je vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období, někdo má měsíční, někdo má čtvrtletní.

Měsíční plátce podává daňové přiznání k DPH jednou za měsíc, vždy k 25 dní následujícího měsíce, pokud tento den vyjde na víkend nebo na státní svátek, je podacím dnem další pracovní den.

Ke stejnému dni musí podnikatel také daň zaplatit, pokud mu vyšla daňová povinnost.

Čtvrtletní plátce má tuto povinnost 4 × ročně. Vždy k 25 dní následujícího měsíce po konci čtvrtletí, tedy v dubnu, červenci, říjnu a v lednu.

Spolu s přiznáním DPH se podává také Kontrolní hlášení.

Příklady:

Měsíční plátce bude za leden podávat přiznání a platit DPH do 25.února.

Čtvrtletní plátce bude za první čtvrtletí ( leden – březen ) podávat přiznání a platit DPH do 25.dubna.

Zdaňovací období

Jak plátce zjistí zdaňovací období? Samozřejmě tyto údaje najde v příslušném zákoně. Zde stručné shrnutí.

Menší podnikatelé jsou většinou plátci čtvrtletními. Zdaňovací období se liší na základě výše obratu podnikatele nebo firmy ( právnické osoby ).

  • Pokud je obrat za předcházejících 12 měsíců nižší než 10 miliónů Kč, zdaňovacím období bude čtvrtletí.
  • Pokud je obrat za předcházejících 12 měsíců vyšší než 10 miliónů Kč, zdaňovacím období bude měsíc.

Kam zaplatit DPH

DPH platí podnikatel na účet příslušného finančního úřadu, který je vedený u České národní banky. V každém kraji má finanční úřad jiný účet.

Přehled vše účtu pro placení DPH podle krajů najdete zde: Čísla účtů finančních úřadů pro DPH