Takzvaný přídavek na dítě je jedním z pěti druhů sociálních dávek, které náš stát vyplácí lidem ve finanční nouzi. Právě přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou, která se poskytuje rodinám s dětmi s nižším příjmem.

Tento příspěvek má pokrýt základní náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. 

Kdo má na přídavek nárok?

Má na něj nárok nezaopatřené dítě, pokud rozhodný příjem rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí nebyl vyšší než 2,7násobek životního minima rodiny.

Období, za které se nárok posuzuje nejsou tři po sobě jdoucí měsíce, nýbrž předchozí kalendářní čtvrtletí. V každém roce jsou čtyři čtvrtletí. Leden až březen, duben až červen, červenec až září a říjen až prosinec. 

Životní minimum dospělého člověka v domácnosti je 3140 Kč.

 • U dětí do 6 let je to 1740 Kč,
 • 6-15 let 2140 Kč 
 • 15-26 let 2450 Kč.

Částku, která se týká právě vás vynásobíte 2,7 a výsledek porovnáte s příjmem rodiny za kalendářní čtvrtletí.

Můžete mít nárok i na zvýšený přídavek, konkrétně o 300 Kč a to v případě, že některá ze společně posuzovaných osob má v každém kalendářním měsíci rozhodného období příjem:

 1. Ze závislé činnosti (zaměstnání), pokud je příjem minimálně ve výši životního minima pro jednotlivce
 2. Ze samostatné činnosti (např. OSVČ)
 3. Z rodičovského příspěvku, pokud je poskytován po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství
 4. Z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku
 5. Z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci
 6. Z dávek nemocenského pojištění
 7. Z dávek důchodového pojištění

Pokud jsou rodiče nezletilého dítěte rozvedeni, posuzuje se dítě s rodičem, se kterým žije. Pokud je dítě ve střídavé nebo společné péči, posuzuje se s dítětem rodič určený na základě dohody těchto rodičů.

Zletilé dítě se posuzuje s rodiči pouze v případě, že mají hlášené stejné trvalé bydliště ve stejném bytě.

Dítě se posuzuje samostatně, pokud je v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež nebo nemá hlášené trvalé bydliště v témže bytě, jako jeho rodiče.

Komu se přídavek vyplácí?

Přídavek pro nezletilé nezaopatřené dítě se vyplácí osobě, která má dítě v přímém zaopatření. V případě, že je takových osob víc a neshodnou se, osobu vybere pobočka Úřadu práce, která má tento přídavek na starosti. 

Pokud je dítě umístěno do zařízení pro péči o děti a mládež, přídavek se vyplácí tomuto ústavu.

Pokud je nezaopatřené dítě zletilé a studuje, vyplácí se přídavek právě jemu.

Dávka je vyplácena do konce kalendářního měsíce, v němž dítě dovršilo dospělosti. Tomuto zletilému dítěti se přídavek začne vyplácet až další měsíc, tedy kalendářní měsíc následující po tom, kdy dovršilo dospělosti. 

Jak přídavek vypočítat?

Výši příspěvku není třeba složitě přepočítávat, stačí vám k tomu internetová kalkulačka. Do ní stačí zadat konkrétní počet členů rodiny (dětí do 6 let, dětí od 6 do 15 let, studujících dětí od 15 do 26 let a dospělých), průměrný měsíční příjem a zda máte nárok na zvýšený příspěvek. Kalkulačka vše do několika sekund vypočítá sama. Pokud nechcete používat internetovou kalkulačku, stačí k výpočtu výše dávky tato jednoduchá tabulka:
Věk nezaopatřeného dítěte   Přídavek na dítě v Kč měsíčně
Základní výměra   Zvýšená výměra
do 6 let 500 800
6 – 15 let 610 910
15 – 26 let 700 1000

Jak podat žádost o přídavek?

Pokud žádáte o přídavek na dítě, podáváte pouze jednu žádost. Poté už jen každé čtvrtletí dokládáte rozhodné příjmy rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. Dnem podání žádosti vám vzniká nárok na výplatu příspěvku a tento nárok lze uplatnit maximálně tři měsíce zpětně. Existují tři způsoby podání žádosti:
 1. Odeslání dokumentu s kvalifikovaným elektronickým podpisem
 2. Odeslání pomocí datové schránky
 3. Podání formuláře v listinné podobě na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR
Kontakty a informace na jednotlivé krajské pobočky a kontaktní pracoviště naleznete na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí